Doonheide 34a, 5421 ZP Gemert              E   info@combat.cc              T   0492 36 69 50 Home   |   Login
 
 
 
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 
  van: Combat
gevestigd Doonheide 34a 5421 ZP te Gemert
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Hertogenbosch.

ARTIKEL 1.
Alle overeenkomsten van koop en verkoop met Combat zijn uitsluitend onderworpen aan de navolgende voorwaarden: afwijkende en aanvullende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en zover die door Combat uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Alle aanbiedingen en leveringen door Combat van door haar elders gekochte goederen of onderdelen daarvan, zijn mede onderworpen aan de leveringsvoorwaarden waaronder de desbetreffende leverancier die levering aan Combat heeft verricht, een en ander voor zover daarin in de overhavige voorwaarden niet wordt afgeweken.

ARTIKEL 2.
Alle door Combat gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Combat van een bestelling komt een koopovereenkomst tot stand. Een door Combat gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Door Combat verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking; zij blijven het eigendom van Combat en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet gecopieerd of aan derden ter hand gesteld worden en dienen op verzoek van Combat onmiddellijk te worden teruggezonden. Voor fouten in en afwijkende afbeelding, tekeningen, schema’s, adviezen en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d. voorkomende in prijscouranten, aanbiedingen, orderbevestigingen en facturen is Combat niet aansprakelijk.

ARTIKEL 3.
Indien tussen het tijdstip van de schriftelijke aanvaarding en de levering van goederen de inkoopprijs of een der andere kostprijsbestanddelen, waarop Combat haar vekoopprijs heeft gebaseerd, wordt verhoogd of verlaagd, heeft Combat het recht deze verhoging of verlaging aan de koper door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid dezer regel is zij in het bijzonder van toepassing op wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, na de verzending van de van toepassing wordende en op veranderingen in de wisselkoers van de Euro tegenover de overige buitenlandse valuta, waarin Combat de goederen heeft gekocht.

ARTIKEL 4.
Alle leveringen worden geacht te hebben plaatsgevonden aan de kantoren van Combat. Alle goederen reizen voor rekening en risico van de verkoper, ook als de levering vrachtvrij geschiedt.
Combat heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan de koper te doen aanbieden, strekkende het rapport van de vervoerder, behelzende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van aanbod tot levering, in welk geval de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten voor rekening van de koper komen. Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven; Combat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een leveringstijd; overschrijding van een leveringstijd kan geen aanleiding geven tot ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding. Elke levering wordt beschouwd als een zelfstandige overeenkomst van koop en verkoop.

ARTIKEL 5.
Alle koopovereenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper ten genoege van Combat blijkt. Combat heeft het recht te harer genoege van de koper zekerheid te verlangen voor de richtige nakoming zijner verplichtingen. Zolang de koper niet aan zijn verplichtingen jegens Combat heeft voldaan, is Combat gerechtigd de nakoming harer verplichtingen op te schorten. Totdat volledige betaling van door Combat verkochte en geleverde goederen heeft plaatsgevonden blijven bedoelde goederen het onvervreembaar eigendom van Combat, zodat deze niet mogen worden verkocht, verpand of onder welke titel ook aan derden in eigendom of gebruik mogen worden gegeven.

ARTIKEL 6.
Alle betalingen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of beroep op enige compensatie, tenzij anders overeengekomen; Combat is, indien haar dat wenselijk voorkomt, te allen tijde gerechtigd in afwijking van de gemaakte betalingscondities onmiddellijk betaling te vorderen van het door de koper krachtens een overeenkomst verschuldigde. De koper is een rente van 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf vervaldatum van de factuur tot aan de dag van betaling van die factuur.
Combat zal van de koper mogen vorderen alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten, die door niet tijdige betaling van de koper worden veroorzaakt.
Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van vijfentwintig Euro. Combat is niet gehouden aan te tonen, dat zij deze kosten inderdaad heeft gemaakt.
Indien Combat het faillissement van de koper aanvraagt, is de koper ook bij de betaling der hoofdsom voor behandeling der aanvrage door de rechtbank, verplicht de kosten der faillisementsaanvrage te voldoen. Combat is gerechtigd haar vorderingen op een koper te verrekenen met schulden van Combat op die koper.

ARTIKEL 7.
Een koper, die een zijner werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij Combat te kopen en af te halen, dient Combat schriftelijk mede te delen, indien de geven opdracht een einde heeft genomen; indien de koper dit als een doorlopende opdracht beschouwt, is de koper aansprakelijk voor de schade welke voor Combat mocht ontstaan uit het feit, dat de goederen aan iemand zijn meegegeven, die namens de koper tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet gerechtigd was. De koper pleegt een zijner werknemers of een derden opdracht tot het kopen of afhalen van goederen in de zin van dit artikel te geven indien Combat tenminste tweemaal de goederen heeft afgeven aan die werknemer van de koper of die derde en de koper in die gevallen niet binnen acht dagen na ontvangst van de betreffende factuur heeft meegedeeld, dat de goederen door hem niet gekocht en door of namens hem in ontvangst genomen zijn.

ARTIKEL 8.
Iedere verhindering, hoegenaamd, ook indien deze haar oorzaak vindt in uitsluitend Combat betreffende omstandigheid, waardoor Combat haar verplichtingen uit enige door haar gesloten overeenkomst van koop en verkoop niet nakomt, geeft Combat het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren. Combat stelt van een ter zake genomen besluit de koper in kennis.

ARTIKEL 9.
Door Combat geleverde, door haar elders gekochte goederen of onderdelen daarvan, zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die, welke Combat van de desbetreffende leveranciers hiervoor heeft bedongen. Indien de koper gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde verricht of door andere laat verrichten, of indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting ingevolge het eerste lid van dit artikel; de koperkan niet betaling weigeren op grond van het feit dat Combat haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen. De voldoening van vorenomschreven garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding; hoe ook genaamd, directe of indirecte, welke het gevolg is van daden, nalatigheid, fouten of verzuimen van personen in dienst van Combat en door welke andere omstandigheden ook veroorzaakt .

ARTIKEL 10.
Combat is slechts verplicht reclames in behandeling te nemen, die schriftelijk zijn gedaan en haar hebben bereikt binnen 8 dagen na ontvangst der goederen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

ARTIKEL 11.
Alle softwareprogramma’s welke aan koper worden geleverd, blijven eigendom van Combat. De koper verkrijgt een licentierecht waardoor hij gerechtigd is het programma te gebruiken.
Alle rechten voorbehouden aan Combat. Geen enkel deel van de software mag worden gereproduceerd, verzonden, overgeschreven, opgeslagen in een databank, of vertaald in geen enkele taal of computertaal, in geen enkele vorm of op geen enkele manier, elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manueel of anders behandeld worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Combat.

ARTIKEL 12.
Combat behoudt zich het recht voor om haar software te herzien en aan te passen zonder de verplichting van Combat om wie dan ook van zulke revisies of veranderingen in kennis te stellen.

ARTIKEL 13.
Schade welke ontstaat ten gevolge van het werken met of gebruiken van een softwareprogramma welk door Combat is vervaardigd is niet op Combat te verhalen.
Schade welke ontstaat ten gevolge van het werken met of gebruiken van een softwareprogramma welk door Combat is geleverd is niet op Combat te verhalen.

ARTIKEL 14.
Indien de koper een van zijn verplichtingen niet nakomt, indien in staat van faillissement geraakt, indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien hij tot liquidatie van zijn zaken overgaat of indien zijn goederen geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, heeft Combat het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen door het enkele verloop van de gestelde termijn of door het enkele plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden, zonder dat daartoe in ingebrekestelling is vereist en zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist en om de overgedragen doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van Combat op vergoeding van kosten, schade en rente.

ARTIKEL 15.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarmee verband houden zullen worden berecht door de Rechter die bevoegd is ter plaatse waar Combat is gevestigd, tenzij Combat zou besluiten de procedure aanhangig te maken bij een andere bevoegde Rechter, dan wel zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde Rechter te onderwerpen.

ARTIKEL 16.
Alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn zullen onderworpen zijn aan Nederlands Recht.

Aldus opgemaakt te Gemert, 16 november 1987.
 
 
 
Microsoft HP Wyse Cisco
 
 
Contactgegevens Software Automatisering Overige Logo Combat
Combat
Doonheide 34a
5421 ZP Gemert
 
  E   info@combat.cc
  T   0492 36 69 50